Select Page

Política de Privacitat


FORMULARI DE CONTACTE

L’informem que les dades que ens enviï a través d’aquest formulari electrònic seran incorporades als sistemes d’informació de IVECTOR SOLUCIONES. Aquesta comunicació s’utilitzarà exclusivament per respondre a la seva sol·licitud. En indicar les seves dades, i d’acord amb el que estableix l’article 4.11 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, vostè dóna el seu consentiment inequívoc a IVECTOR SOLUCIONES, perquè procedeix, en compliment de les finalitats esmentades en el paràgraf anterior, al tractament de les dades personals facilitades. No obstant això, en qualsevol moment podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició, a través de l’adreça: IVECTOR SOLUCIONES C/Joan Maragall, 49- Pineda de Mar – 08397 – Barcelona o correu electrònic: info@ivcloud.es.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 A l’efecte del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, IVECTOR SOLUCIONES amb NIF 43512237D informa a l’Usuari que les seves dades personals seran tractades amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats i enviar-los informació sobre la nostra empresa que els pugui ser del seu interès.

 Enviament i enregistrament de dades personals

 L’enviament de dades personals és obligatori per contactar i rebre informació sobre els serveis prestats per IVECTOR SOLUCIONES. Així mateix, no facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar aquesta política de protecció de dades fa que sigui impossible subscriure, registrar o rebre informació d’aquests serveis.

Quan les dades personals de caràcter personal s’obtinguin del afectat a través de xarxes de comunicacions electròniques o en el marc de la prestació d’un servei de la societat de la informació, així com en aquells altres casos expressament establerts per la llei o quan ho autoritzi l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, el responsable del tractament podrà complir amb el deure d’informació establert en l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679, facilitant almenys al responsable del tractament la següent informació bàsica:

 a) La identitat del responsable del tractament i del seu representant, si escau.

 b) La finalitat del tractament.

 (c) La forma en què la persona interessada pugui exercir els drets establerts en els articles 15 a 22 del Reglament (UE) 2016/679.

No obstant això, els controladors o processadors  del tractament o, si escau, els seus representants hauran de mantenir el registre de les activitats de tractament a què es refereix l’article 30 del Reglament (UE) 2016/679, llevat que l’empresa o organització ocupi menys de 250 persones, excepte que el tractament que realitzi pugui suposar un risc per als drets i llibertats dels interessats, no sigui ocasional, o inclogui categories especials de dades personals a què es refereix l’article 9(1) o dades personals relatives a condemnes penals i delictes a què es refereix l’article 10 del Reglament (UE) 2016/679.

Finalment, l’article 5.1(f) del Reglament (UE) 2016/679 determina la necessitat d’establir les garanties de seguretat adequades contra el tractament no autoritzat o il·lícit, davant la pèrdua de dades personals, destrucció o danys accidentals. Això implica l’establiment de mesures tècniques i organitzatives orientades a garantir la integritat i confidencialitat de les dades personals i la possibilitat (article 5.2) de demostrar que aquestes mesures s’han implementat (responsabilitat proactiva).

Exactitud i veracitat de les dades facilitades.

L’Usuari que enviï la informació a IVECTOR SOLUCIONES és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerar IVECTOR SOLUCIONES de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema.

L’usuari garanteix i respon, en tot cas, a l’exactitud, validesa i autenticitat de les dades personals facilitades, i es compromet a mantenir-les degudament actualitzades. L’Usuari es compromet a facilitar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

IVECTOR SOLUCIONES no es responsabilitza de la veracitat de la informació que no sigui pròpia i de la qual s’indiqui una altra font, per la qual cosa no assumeix cap responsabilitat pels hipotètics danys i perjudicis que es puguin derivar de l’ús d’aquesta informació. IVECTOR SOLUCIONES està exempta de responsabilitat pels danys o danys que pugui patir l’Usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per IVECTOR SOLUCIONES sempre que prové de fonts externes a IVECTOR SOLUCIONES.

Cessió de dades a tercers

IVECTOR SOLUCIONES no transferirà dades personals a tercers. No obstant això, en cas de ser transferit a qualsevol tercer, el consentiment exprés de la persona interessada es donaria a un tercer en virtut de l’article 4.11 del Reglament (UE) 2016/679.

Retenció de dades

En qualsevol cas, el temps d’emmagatzematge serà l’indispensable, havent de mantenir com a mínim:

• 4 anys: Llei d’infraccions i sancions en l’Ordre Social (obligacions en matèria d’afiliació, adquisicions, pèrdues, cotització, pagament de salaris…); Arts. 66 i Dret General Tributari (llibres comptables…)

• 5 anys: Art. Codi Civil 1964 (accions personals sense termini especial).

• 6 anys: Art. 30 Codi de Comerç (llibres comptables, factures…)

• 10 anys: 25 Llei de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme.

Exercici de drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició

Pot dirigir les seves comunicacions i exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició mitjançant correu postal en IVECTOR SOLUCIONES C/Joan Maragall, 49- Pineda de Mar – 08397 – Barcelona o correu electrònic: info@ivcloud.es juntament amb prova vàlida en dret, com a fotocòpia del D.N.I. i indicant en el cas “PROTECCIÓ DE DADES”. Acceptació i consentiment

L’Usuari declara haver estat informat de les condicions de protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament de les seves per IVECTOR SOLUCIONES, en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta Política de Protecció de Dades De Caràcter Personal.

Canvis en aquesta política de privacitat.

IVECTOR SOLUCIONES es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a la nova legislació o jurisprudència, així com a les pràctiques del sector. En aquests casos, IVECTOR SOLUCIONES anunciarà en aquesta pàgina els canvis realitzats raonablement abans de la seva implementació.

*ReCAPTCHA
Utilitzem el servei reCAPTCHA de Google Inc. (Google, ara en endavant) per protegir les dades enviades a través dels formularis a les pàgines dels nostres usuaris. Aquest servei diferencia les dades enviades per persones de missatges automatitzats i implica la transmissió de l’adreça IP i altres dades requerides per Google per a l’ús del servei reCAPTCHA. A aquest efecte, les dades seran transmeses a Google per ser utilitzades. L’adreça IP serà xifrada per Google en els estats membres de la Unió Europea, així com en els estats associats a l’espai econòmic europeu. Només en alguns casos excepcionals, les adreces IP es transmetran al servidor de Google als Estats Units per a l’encriptació. En nom del titular d’aquest lloc web, Google utilitzarà aquesta informació per avaluar l’ús que els usuaris utilitzin del servei. L’adreça IP transmesa per reCAPTCHA es mantindrà separada d’altres dades de Google. La política de privadesa de Google és vàlida per a aquestes dades. Tots els detalls sobre la política de privadesa de Google es poden llegir al https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/
Mitjançant l’ús del servei reCAPTCHA, l’usuari consent el tractament de les dades que li posa a la seva disposició Google en el formulari i les finalitats indicades anteriorment.

POLÍTICA PRIVACITAT XARXES SOCIALS

En compliment del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 (RGPD) i de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i comerç electrònic (LSSI-CE), IVECTOR SOLUCIONES informa als usuaris, que ha procedit a crear un perfil a facebook i twitter Xarxes Socials amb la finalitat principal de donar a la publicitat dels seus productes i serveis.

DADES IVECTOR SOLUCIONES NIF: 43512237D
Adreça: C/Joan Maragall, 49- Pineda de Mar – 08397 – Barcelona Telèfon: 637744292
Correu electrònic: info@ivcloud.es

 Lloc web: www.ivector.es

L’usuari té un perfil a la mateixa Xarxa Social i ha decidit incorporar-se a la pàgina creada per IVECTOR SOLUCIONES, mostrant així interès per la informació que es publica a la Xarxa. En unir-se a la nostra pàgina web, vostè ens proporciona el seu consentiment per al tractament de les dades personals publicades en el seu perfil.

L’usuari pot accedir en qualsevol moment a les polítiques de privacitat de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat.

IVECTOR SOLUCIONES té accés i tracta aquesta informació pública de l’usuari, especialment el seu nom de contacte. Aquestes dades només s’utilitzen dins de la pròpia Xarxa Social. No s’incorporen a cap fitxer.

Pel que fa als drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició, que té i que podran exercir-se amb IVECTOR SOLUCIONES, d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679, ha de tenir en compte els següents matisos:

*Accés: Es definirà per la funcionalitat de la Xarxa Social i la possibilitat d’accedir a la informació dels perfils d’usuari.

*Rectificació: Només es pot satisfer en relació amb aquella informació que estigui sota el control de IVECTOR SOLUCIONES, per exemple, eliminar els comentaris publicats a la pròpia pàgina. Normalment, aquest dret s’ha d’exercir davant la Xarxa Social.

*Cancel·lació i/o oposició: Com en el cas anterior, només es pot satisfer en relació amb aquesta informació que estigui sota el control de IVECTOR SOLUCIONES, per exemple, ja no s’incorpori al perfil.

*Portabilitat: es proporciona la possibilitat de transmetre les dades d’un controlador a un altre, de manera que l’interessat tindrà dret a transmetre les seves dades personals directament quan sigui tècnicament possible.

*Limitació: Es tracta d’una mesura de precaució que redueix el tractament de les dades personals a l’emmagatzematge.

Els casos en què l’interessat tindrà dret a obtenir del responsable del tractament la limitació del tractament de les dades són taxatius per la norma i són:

• Quan l’interessat desafiï l’exactitud de les dades personals, durant un període que permeti al responsable del tractament verificar l’exactitud de les mateixes.

• Quan el tractament sigui il·lícit i l’interessat s’oposa a la supressió de dades personals i sol·licituds en canvi la limitació del seu ús.

• Quan el responsable del tractament ja no necessiti les dades personals a l’efecte del tractament, sinó que l’interessat les necessita per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.

• Quan l’interessat s’hagi oposat al tractament exercint el seu dret d’oposició, comprovant si prevalen les raons legítimes del responsable del tractament sobre les de l’interessat.

IVECTOR SOLUCIONES realitzarà les següents accions:

• Accés a la informació pública des de la

• Publicació en el perfil de l’usuari de tota aquesta informació ja publicada a la pàgina de IVECTOR SOLUCIONES.

• Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa Social.

• Actualitzacions de l’estat de la pàgina que s’enviaran al perfil de l’usuari.

L’usuari sempre pot controlar les seves connexions, suprimir els continguts que ja no els interessin i restringir amb els quals comparteixi les seves connexions, per fer-ho haurà d’accedir a la seva configuració de privacitat.

Publicacions

L’usuari, un cop adherit a la pàgina de IVECTOR SOLUCIONES, podrà publicar en aquests últims comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la Xarxa Social. L’usuari, en tot cas, ha de ser titular dels mateixos, gaudir dels drets d’autor i propietat intel·lectual o tenir el consentiment dels tercers afectats. Queda expressament prohibida qualsevol publicació a la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que vulnerin o siguin propensos a violar la moral, l’ètica, el bon gust o el decòrum, i/o que infringeixin, vulnerin o vulnerin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En aquests casos, IVECTOR SOLUCIONES es reserva el dret d’eliminar immediatament els continguts, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l’usuari.

IVECTOR SOLUCIONES no es fa responsable dels continguts publicats lliurement per un usuari.

L’usuari ha de tenir en compte que els seus missatges seran coneguts per altres usuaris, de manera que ell mateix és el principal responsable de la seva privacitat.

Les imatges que es puguin publicar a la pàgina no seran emmagatzemades en cap fitxer per IVECTOR SOLUCIONES, sinó que romandran a la Xarxa Social.

Concursos i promocions
IVECTOR SOLUCIONES es reserva el dret de celebrar concursos i promocions, en els quals l’usuari es va unir a la seva pàgina. Les bases de cadascuna d’elles, quan s’utilitzi la plataforma de xarxes socials a aquest efecte, es publicaran en ella. Sempre complint amb la LSSI-CE i qualsevol altra normativa que s’hi apliqui.
La Xarxa Social no patrocina, avala ni gestiona, de cap manera, cap de les nostres promocions, ni està associada a cap d’elles.
Publicitat
IVECTOR SOLUCIONES utilitzarà la Xarxa Social per anunciar els seus productes i serveis, en tot cas, si decideix tractar les seves dades de contacte per dur a terme accions de prospecció comercial directa, sempre ho serà, complint amb els requisits legals del Reglament (UE) 2016/679 i l’LSSI-CE.

A continuació es mostra un enllaç a la política de privacitat de la Xarxa Social:
Facebook https://www.facebook.com/iVector/

Twitter https://twitter.com/ivector_es

Instagram https://www.instagram.com/ivector.soluciones/

AVÍS LEGAL
En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE) es detallen les dades identificativa de l’empresa:
Nom de l’empresa
Raó social: IVECTOR SOLUCIONES NIF: 43512237D
Adreça: C/Joan Maragall, 49- Pineda de Mar – 08397 – Barcelona
Telèfon de contacte: 637744292
Correu electrònic: info@ivcloud.es
Finalitat del lloc web
La finalitat d’aquest lloc web és donar resposta a les seves consultes i sol·licituds.
Aquest avís legal (d’ara endavant, denominat “Avís Legal”) regula l’ús del lloc web: www.ivector.es
Legislació
A tots els efectes les relacions entre IVECTOR SOLUCIONES amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest lloc web, estan subjectes a la legislació i jurisdicció espanyola.

Ús i accés de l’usuari

L’Usuari és informat, i accepta, que l’accés a aquest lloc web no implica, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb IVECTOR SOLUCIONES o qualsevol de les seves delegacions.

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual dels continguts de les pàgines web, el seu disseny gràfic i els seus codis són propietat de IVECTOR SOLUCIONES i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui dur a terme amb els continguts de les seves pàgines web o fins i tot citant les fonts, excepte el consentiment per escrit de IVECTOR SOLUCIONES.

Contingut web i enllaços (enllaços)

IVECTOR SOLUCIONES es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en els seus llocs web i fins i tot pot limitar o no permetre l’accés a aquesta informació a determinats usuaris.

IVECTOR SOLUCIONES no es fa responsable de la informació continguda en llocs web de tercers als que es pugui accedir mitjançant enllaços o enllaços des de qualsevol lloc web propietat de IVECTOR SOLUCIONES. La presència de “links” o enllaços a les pàgines web de IVECTOR SOLUCIONES té una finalitat merament informatiu i en cap cas implica suggeriment, invitació o recomanació sobre aquests.

POLÍTICA DE COOKIES.

IVECTOR SOLUCIONES, a través d’aquest document, conté la seva Política de Recollida i Tractament de Cookies, en compliment de l’article 22.2 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE).

Les cookies s’emmagatzemen a l’equip terminal de l’usuari (ordinador o dispositiu mòbil) i recopilen informació en visitar el lloc web de www.ivector.es, amb la finalitat de millorar la usabilitat de les mateixes, conèixer els hàbits o necessitats de navegació dels usuaris per poder adaptar-se a les mateixes, així com obtenir informació amb finalitats estadístiques. En el cas d’aquells usuaris que ja siguin clients de IVECTOR SOLUCIONES, també s’utilitzarà la informació recollida amb cookies per a la seva identificació en accedir a les diferents eines que IVECTOR SOLUCIONES posa a disposició per a la gestió dels serveis.

Aquesta Política de Cookies s’aplicarà a aquells usuaris que visitin voluntàriament els llocs web de IVECTOR SOLUCIONES, emplenin formularis de recollida de dades, accedeixin a les eines que IVECTOR SOLUCIONES posa a disposició dels seus clients per gestionar els seus serveis, o utilitzar qualsevol altre servei present al lloc web que impliqui la comunicació de dades a IVECTOR SOLUCIONES, o l’accés a les dades de IVECTOR SOLUCIONES per a la prestació dels seus serveis.

IVECTOR SOLUCIONES informa els usuaris dels seus llocs web, l’existència de cookies i posa a la seva disposició aquesta Política amb la finalitat d’informar-los sobre l’ús i l’objecte dels mateixos. El fet de continuar navegant per les seves pàgines implica el coneixement i acceptació d’aquesta Política per part d’aquests usuaris.

IVECTOR SOLUCIONES utilitza els següents tipus de cookies:

Classificades segons la seva titularitat:

*Cookies pròpies: enviades i gestionades directament per IVECTOR SOLUCIONES.

*Cookies de tercers: enviades i gestionades per un tercer fora de IVECTOR SOLUCIONES, de forma anònima, amb la finalitat de realitzar estudis estadístics de navegació per les pàgines web de IVECTOR SOLUCIONES.

Classificat segons la seva finalitat:

*Cookies tècniques i/o de personalització: facilitar la navegació identificant la sessió, permetre l’accés a eines d’accés restringit, així com configurar a mida les opcions disponibles. Permeten la prestació del servei sol·licitat prèviament per l’usuari.

*Cookies d’anàlisi i/o publicitat: permeten conèixer el nombre de visites rebudes en les diferents seccions de les pàgines web, els hàbits i tendències dels seus usuaris i, en conseqüència, poder millorar la navegació i el servei oferts per IVECTOR SOLUCIONES (principalment, Google Analytics*), així com gestionar els espais publicitaris inclosos en el lloc web visitat per l’usuari. Recull dades de forma anònima amb la finalitat d’obtenir perfils de navegació dels usuaris.

Classificats segons la seva durada:

*Cookies de sessió: recollir i emmagatzemar les dades mentre l’usuari accedeix al lloc web.

*Cookies persistents: recollir i emmagatzemar les dades en el terminal de l’usuari durant un període de temps variable en funció de quina sigui la finalitat per a la qual s’han utilitzat.

El temps de retenció de cookies dependrà del tipus en qüestió i serà sempre el mínim necessari per complir amb la seva finalitat.

En qualsevol cas, l’usuari pot configurar el seu navegador, de manera que desactivi o bloquegi la recepció de totes o algunes de les cookies. El fet que no desitgi rebre aquestes cookies no constitueix un impediment per poder accedir a la informació dels llocs web de IVECTOR SOLUCIONES encara que l’ús d’alguns serveis pot ser limitat. Si, un cop s’hagi atorgat el consentiment per a la recepció de cookies, haurà estat eliminada, s’ haurà eliminat les cookies emmagatzemades a l’ordinador de l’usuari, a través de les opcions dels diferents navegadors.

La manera de configurar els diferents navegadors per exercir les accions indicades en els paràgrafs anteriors, pot consultar:

Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer- delete-manage-cookies#ie=ie-10

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias?redirectlocale=es&redirectslug=habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-web

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=es_ES

Opera: https://help.opera.com/es/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

*Ampliació de Google Analytics

Aquest lloc web utilitza Google Analytics, un servei d’analítica web proporcionat per Google, Inc. (Google, ara en endavant). Google Analytics utilitza les anomenades “cookies”, fitxers de text que s’instal·len al vostre ordinador i que permet analitzar el comportament dels usuaris a Internet. La informació generada per la cookie sobre l’ús que l’usuari fa del lloc web sol ser transmesa i emmagatzemada en els servidors de Google als Estats Units. Si l’opció ANÒNIMA IP està habilitada al lloc web, l’adreça IP no apareixerà completa dins dels països de la Unió Europea o en els altres països que ho han acordat dins de l’espai econòmic de la Unió Europea. Només excepcionalment es transmetrà l’adreça IP completa a un servidor de Google als Estats Units i un cop allà s’escurçarà. Només amb l’autorització de l’usuari de la pàgina, Google utilitzarà aquesta informació amb la finalitat d’avaluar el comportament de l’usuari al lloc web, generar informes sobre les activitats del lloc web i oferir al titular dels serveis de la pàgina relacionats amb l’ús web i d’Internet. L’adreça IP transmesa pel vostre navegador en el marc de Google Analytics no s’associarà amb altres dades de Google. L’usuari pot impedir l’emmagatzematge de cookies establint el navegador en conseqüència perquè no s’emmagatzemin cookies. Aquesta configuració pot afectar tota la funcionalitat del lloc web. Amb l’ús d’aquest lloc web, l’usuari es compromet al tractament de les dades per part de Google de la manera esmentada. Així mateix, l’usuari pot impedir el registre de les dades generades per les cookies i les relacionades amb l’ús del lloc web (inclosa l’adreça IP), així com el tractament de les quals mitjançant la descàrrega i instal·lació del següent plugin del navegador disponible a traves d’aquest enllaç: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Obteniu més informació sobre els termes i condicions d’ús i la política de privadesa de les Condicions d’ús de Google Analytics o de les Condicions Generals de Google Analytics. Tingueu en compte que en aquesta pàgina el codi de Google Analytics inclou l’etiqueta “gat._anonymizeIp();”, que garanteix la recopilació d’adreces IP de forma anònima (màscara IP).

NEWSLETTER

“D’acord amb la normativa vigent protecció de dades de caràcter personal, l’informem que el correu electrònic que ens hagi facilitat serà tractat adequadament sota la responsabilitat de IVECTOR SOLUCIONES amb la finalitat de tramitar la seva sol·licitud de subscripció i poder enviar-li periòdicament la nostra Newsletter.

Així mateix, l’informem de la possibilitat d’exercir els següents drets sobre les seves dades personals: dret d’accés, rectificació, supressió o oblit, limitació, oposició, portabilitat i retirada del consentiment prestat. Per a això pot enviar un e-mail a: info@ivcloud.es

Fins que no ens indiqui el contrari entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que d’acord amb l’article 21.1 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, va fer la seva sol·licitud de subscripció, tenim el seu consentiment per al tractament de les seves dades, d’acord amb les finalitats esmentades.

Així mateix, l’informem que pot revocar en qualsevol moment el consentiment prestat, cancel·lant la seva subscripció a la Newsletter, enviant un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic info@ivcloud.es

La confirmació de subscripció implica l’acceptació d’aquesta clàusula.”

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ
Aquesta pàgina www.ivector.es propietat de IVECTOR SOLUCIONES amb CIF 43512237D i domicili fiscal a C/Joan Maragall, 49- Pineda de Mar – 08397 – Barcelona.
Les Condicions Generals de Contractació regulen la relació de venda a distància entre IVECTOR SOLUCIONES i l’usuari o client, d’acord amb les disposicions legals, en particular la Llei 7/1998, de 13 d’abril, de Condicions Generals de Contractació, Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General de Defensa dels Consumidors i Usuaris, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia de drets digitals, Llei 7/1996, de 15 de gener, de gestió del comerç minorista, i la Llei 34/2002, d’11 de juliol. , Serveis de la Societat de la Informació i Serveis de Comerç Electrònic.
IVECTOR SOLUCIONES es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense previ avís, a les Condicions Generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, per qualsevol forma admissible en dret i seran obligatòries durant el temps que es publiquin al lloc web i fins que siguin modificades vàlidament per les posteriors. No obstant això, IVECTOR SOLUCIONES es reserva el dret d’aplicar, en determinats casos, unes Condicions Particulars de Contractació en preferència a les aquestes Condicions Generals quan ho consideri oportú, anunciant-les en temps i formes oportunes.
L’objectiu del lloc web és comercial.

La durada del contracte estarà vinculada a l’extinció del servei contractat sense perjudici del dret de desistiment.

També pot subscriure’s a la newsletter per rebre ofertes de les relatives als nostres serveis o informació general que puguin ser del seu interès.

Com a usuari o client declara expressament conèixer, comprendre i acceptar les condicions d’ús i les presents condicions generals de contractació. Així mateix, declara ser major d’edat i tenir la capacitat legal i de qualitat necessàries per accedir i contractar les pàgines web de IVECTOR SOLUCIONES.

Per adquirir els nostres serveis, pots anar a l’apartat corresponent de la nostra botiga online.

És imprescindible que et registris com a usuari del lloc web per fer la compra en línia. Pot accedir a l’apartat corresponent per a la inscripció a la pròpia pàgina web. D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 i la Llei Orgànica 3/2018, IVECTOR SOLUCIONES informa als usuaris que les dades personals recollides durant el procés de registre i posterior compra seran tractades sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de tractar aquestes accions per part de l’usuari i gestionar les actuacions posteriors que se’n desencant.

Així mateix, IVECTOR SOLUCIONES informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició dirigint-se per escrit a l’adreça C/Joan Maragall, 49- Pineda de Mar – 08397 – Barcelona o per correu electrònic info@ivcloud.es

Fins que no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-les per poder mantenir la relació entre les parts.

Durant el procés de compra has d’identificar-te amb el nom d’usuari i la contrasenya proporcionats. Aquestes dades no seran públiques. Vostè és responsable de tractar de forma confidencial i responsable la identitat i contrasenya obtingudes en el registre com a client, no poder assignar-les a una altra. Podeu canviar la informació registrada en qualsevol moment, a la vostra àrea de client. En aquest mateix apartat tindrà accés a un historial dels seus serveis contractats, això és només un apartat de consulta, però la seva gestió està permesa, i l’usuari pot eliminar aquells registres que consideri que no és necessari visualitzar.

Finalitzat el procés de compra el client rebrà una confirmació del mateix per correu electrònic. És imprescindible que durant el procés de compra l’usuari indiqui una adreça de correu electrònica vàlida. Si no rep confirmació en el termini de 24 hores des de la finalització del servei, pot posar-se en contacte amb IVECTOR SOLUCIONES al 637744292 o per correu info@ivcloud.es

Tots els continguts del lloc web són en castellà.

Abans de la prestació del servei el client rebrà un correu electrònic amb la confirmació del servei sol·licitat.

Un cop prestat el servei, el client rebrà la factura corresponent.

Característiques, oferta i validesa dels serveis.

Els serveis oferts a la nostra botiga online detallen les característiques essencials de les mateixa. En cas d’oferta d’un servei, sempre s’indicarà al costat de les seves característiques essencials, el preu de l’oferta i la validesa del mateix.

En compliment de la normativa vigent IVECTOR SOLUCIONES ofereix informació sobre tots els seus serveis, les seves característiques i preus. No obstant això, IVECTOR SOLUCIONES es reserva el dret de retirar, reposar o modificar els serveis oferts a través de la seva pàgina web, simplement canviant el contingut de les mateixes. D’aquesta manera, els serveis oferts en tot moment pel lloc web es regiran per les Condicions Generals de Contractació vigents en cada cas.

A més, la companyia tindrà la facultat de deixar d’oferir, sense previ avís i en qualsevol moment, l’accés als serveis esmentats.

Garanties

Tots els serveis oferts a la pàgina web estan garantits per al tipus de servei, i el temps i el mètode de prestació dels serveis que ha sol·licitat.

IVECTOR SOLUCIONES disposa d’un servei d’atenció al client, al telèfon 938 829 845 o per correu electrònic info@ivcloud.es on es pot dirigir a la corresponent reclamació en cas d’inconformitat.

Preus

Tots els serveis indiquen el preu de venda en euros i inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

Si s’escau aplicar algun altre impost, s’indicaria.

Àmbit territorial de la prestació de serveis IVECTOR SOLUCIONES només realitza serveis a la Península.

Formes de pagar i executar el servei

El client podrà pagar l’import del seu servei optant per qualsevol de les següents formes. Durant el procés de compra has d’indicar la teva elecció:

– Targeta de crèdit VISA o MASTERCARD

Totes les transaccions relacionades amb la transmissió de dades personals o bancàries es duen a terme mitjançant un entorn segur, un servidor basat en la tecnologia de seguretat SSL (Secure Sockets Layer) estàndard. Tota la informació que ens transmets viatja xifrada a través de la xarxa.

A més, les dades de la targeta de crèdit s’introdueixen directament a la pàgina bancària, en el TPV (Terminal de Punt de Venda Del Banc) i no estan introduïdes ni registrades en cap servidor DE IVECTOR SOLUCIONES.

En el pagament amb targeta VISA o MASTERCARD sempre se’t sol·licitaran les següents dades: el número de targeta, la data de caducitat i un Codi de Validació que coincideixi amb els últims 3 dígits del número imprès en cursiva a la part posterior de la targeta VISA o MASTERCARD, oferint així més garanties sobre la seguretat de l’operació.

Aquesta forma de pagament només és vàlida al web.

Quan l’import d’una compra s’hagi carregat fraudulentament o incorrectament mitjançant un número de targeta de pagament, el titular pot requerir la cancel·lació immediata del càrrec. En aquest cas, les corresponents anotacions de deute i re abonament sobre els comptes del proveïdor i del titular es farà el més aviat possible.

No obstant això, si la compra hagués estat realitzada pel titular de la targeta i el requisit de devolució no fos conseqüència de l’exercici del dret de desistiment o resolució i, per tant, hagués requerit indegudament la cancel·lació del càrrec corresponent, el titular de la targeta quedarà obligat contra IVECTOR SOLUCIONES en indemnització pels danys i perjudicis causats com a conseqüència d’aquesta cancel·lació.

– Transferència bancària

En seleccionar la transferència bancària rebràs la confirmació per correu electrònic amb les dades bancàries de IVECTOR SOLUCIONES.

És molt important que en fer la transferència s’indiqui en el cas el número de referència, així com el seu nom i cognoms, i fer la transferència dins dels 3 dies següents a la data de confirmació per validar-la.

Si ho desitja, pot enviar-nos un comprovant de la transferència al correu electrònic info@ivcloud.es. Però, en qualsevol cas, la validació del servei no es considerarà efectiva fins que el nostre departament de gestió no té confirmació bancària de la transferència.

Recorda que el pagament s’ha de fer en EUROS i que totes les comissions de canvi i bancàries possibles estan en el teu propi risc.

En el cas de les transferències bancàries realitzades des de fora d’Espanya, és molt important que a l’hora d’ordenar la transferència sempre informeu el vostre banc perquè s’encarregui de les comissions en origen, les comissions bancàries i les despeses corresponents a la vostra entitat. En cas contrari, IVECTOR SOLUCIONES podrà paralitzar el servei contractat en no rebre l’import total del mateix.

Les possibles comissions de canvi i bancàries són a càrrec del client.

IVECTOR SOLUCIONES es compromet a realitzar el servei en un màxim de 20 dies hàbils, des de l’endemà de la sol·licitud de prestació dels mateixos.

La disponibilitat dels serveis oferts per IVECTOR SOLUCIONES pot variar en funció del servei. En cas de no execució per falta de serveis, IVECTOR SOLUCIONES en el moment de prendre consciència d’aquesta situació ho notificarà al client, per correu electrònic. El període d’aquesta comunicació no superarà en cap cas el termini màxim de 30 dies, IVECTOR SOLUCIONES podrà donar la doble opció de: oferir al client sense increment de preu, un servei de característiques similars o de major qualitat, o excepte per causes justificades i demostrables per IVECTOR SOLUCIONES dins d’aquest mateix període abonar les quantitats pagades pel servei cancel·lat. En el cas que IVECTOR SOLUCIONES no efectua aquest pagament en el termini especificat, el comprador podrà reclamar que se li abona el doble de l’import degut, sense perjudici del seu dret a ser compensat.

Dret de desistiment, reemborsament de pagaments i reclamacions

El client disposarà d’un termini mínim de catorze dies naturals per retirar, a partir del dia de finalització del contracte, sense penalització i sense indicació dels motius.

L’exercici del dret de desistiment s’ha de fer mitjançant comunicació telefònica al 637744292, enviant el correu electrònic info@ivcloud.es, enviant la seva carta a la nostra adreça postal C/Joan Maragall, 49- Pineda de Mar – 08397 – Barcelona, o a través del formulari de desistiment.

D’acord amb l’article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General de Defensa dels Consumidors i Usuaris, els subministraments de serveis o béns realitzats d’acord amb les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no poden ser retornats o poden deteriorar-se o caducar ràpidament, estan exempts de la seva retirada.

Si el client sol·licita que la prestació del servei comenci durant el període de desistiment, el client estarà obligat a abonar l’import proporcional a la part prestada del servei en el moment en què hagi comunicat la seva retirada, en relació amb el tema del contracte.

Devolució del pagament

La devolució de les quantitats rebudes pel client es farà mitjançant els mateixos mitjans de pagament utilitzats pel client, sempre que no s’hagi facilitat el contrari.

El IVECTOR SOLUCIONES abonarà les quantitats pagades pel client en el termini de 14 dies naturals des de la data de recepció del dret de desistiment.

En cas de retard injustificat per IVECTOR SOLUCIONES, pel que fa a la devolució de les quantitats pagades, el client podrà reclamar el doble de les quantitats pagades, sense perjudici del dret a ser compensat pels danys soferts en excés d’aquesta quantitat.

Reclamació

Si el client desitja presentar una reclamació, l’establiment de IVECTOR SOLUCIONES es troba a C/Joan Maragall, 49- Pineda de Mar – 08397 – Barcelona o per correu electrònic info@ivcloud.es.

Jurisdicció

Així mateix, IVECTOR SOLUCIONES es reserva el dret a presentar accions civils o penals que consideri oportunes per a l’ús indegut del seu lloc web i continguts o per l’incompliment d’aquestes condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i aplicable en el territori espanyol. En cas que sorgeixi alguna controvèrsia, les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o anar a la jurisdicció ordinària d’acord amb les normes sobre jurisdicció i jurisdicció en aquest sentit. IVECTOR SOLUCIONES està domiciliada a C/Joan Maragall, 49- Pineda de Mar – 08397 – Barcelona, Espanya.